Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu, ul. Partyzantów 20, 22-400 Zamość

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
07 kwietnia 2021

UCHWAŁA NR CCXLIX/4463/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej
 - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu
prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubelskiego

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art.63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. poz. 910, z późn. zm), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587, z późn. zm.) - Zarząd Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu, ul. Partyzantów 20, 22-400 Zamość.
§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w:
 1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, zakładka Ogłoszenia, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, zakładka Komunikaty i Ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie;
 2. Biuletynie Informacji Publicznej Kuratora Oświaty w Lublinie, zakładka konkursy na dyrektora szkoły.
§ 4. W celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora, Zarząd Województwa Lubelskiego powoła komisję konkursową odrębną uchwałą.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wicemarszałek
Zbigniew Wojciechowski
Marszałek Województwa
Jarosław Stawiarski

Załącznik do uchwały Nr CCXLIX/4463/2021Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 30 marca 2021 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
ogłasza konkurs
na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu, ul. Partyzantów 20, 22-400 Zamość.


I. Do konkursu może przystąpić:
 1. nauczyciel mianowany, dyplomowany lub akademicki, który spełnia łącznie wymagania określone w § 1, § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz.1597 z późn. zm.);
 2. osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie wymagania określone w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub publicznej placówki;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo
c. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
d. o zatrudnieniu, na stanowiskach, o których mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz.1597 z późn. zm.);
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a. imię (imiona) i nazwisko,
b. datę i miejsce urodzenia,
c. obywatelstwo,
d. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3.  w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
a. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz.1480 z późn. zm.)  lub,
b. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska lub,
c. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 255) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
 7.  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 8. oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 9.  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
III. Oferty w języku polskim należy składać, w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do kontaktu i dopiskiem Nie otwierać – Konkurs na stanowisko dyrektora – Szkoły Policealnej - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu”, w terminie od 7 kwietnia 2021 r. do 20 kwietnia 2021 r. :
 1. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w godzinach pracy urzędu, od godz. 730 do godz. 15.30, ul. Artura Grottgera 4, 20-079 Lublin lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20 - 079 Lublin,
 2. oferta może być złożona także w postaci elektronicznej z dopiskiem jak wyżej, powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie/skany dokumentów wymagane od osób przystępujących do konkursu. Na żądanie organu/komisji konkursowej, kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów wymienione w pkt. II.
IV. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data nadania oferty (data stempla pocztowego) lub data wpływu oferty w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
W przypadku złożenia oferty w wersji elektronicznej o dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data otrzymania oferty to jest:
 1. pojawienie się oferty na elektronicznej skrzynce podawczej Urzędu;
 2. pojawienie się oferty w systemie teleinformatycznym ePUAP.
V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie minimum 7 dni przed posiedzeniem Komisji Konkursowej.
Kandydat zgłasza się na posiedzenie Komisji Konkursowej z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
VI. Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego.
VII. Złożone oferty wraz z załączonymi dokumentami, osób którym nie zostało powierzone stanowisko Dyrektora, na ich wniosek, zwraca się po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia konkursu. Nieodebrane dokumenty w powyższym terminie zostają komisyjnie zniszczone.
 

Do pobrania:


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-04-07 09:27:07
Data publikacji: 2021-04-07 14:01:50
Osoba sporządzająca dokument: Stawiarski Jarosław
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 184