Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
06 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 33/21
Burmistrza Bełżyc
z dnia 06 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu, Kierz 89, 24-200 Bełżyce

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§1
Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu, Kierz 89, 24-200 Bełżyce.
§2  
Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie  wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.).
§ 3

Treść ogłoszenia o konkursach na stanowisko dyrektora szkół prowadzonych przez Gminę Bełżyce, o których mowa w § 1, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia, zamieszcza się na stronie Gminy Bełżyce www.belzyce.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bełżycach oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Lublinie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 - 200 Bełżyce w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r.
§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Ireneusz Łucka


Załącznik do zarządzenia Nr 33/21  
Burmistrza Bełżyc z dnia 06 kwietnia 2021 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  

Burmistrz Bełżyc ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu, Kierz 89, 24-200 Bełżyce

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.)

I.
1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagana:

  1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny,                                            oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;  
  2. ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4. uzyskał:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni, – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku   kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie były prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art.276 ust.1 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz.85 z póżn. zm.), lub kara dyscyplinarną o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne  przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami  publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.);
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
  1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, oraz
  2. spełnia wymagania określone w pkt 1 pp 2-11.

3. Stanowisko dyrektora publicznego szkoły podstawowej, może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw  członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4)  nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

II.
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły ;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o :
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów  potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w  lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów  potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
f) w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
  • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019r., poz. 1480),
  • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska, lub
  • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
g) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 h)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.);
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z 2018r. poz. 538, 605, 651, 730, 1000, 1349, 1669, 1735,2270, z 2019 r. poz.8 i 9) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły podstawowej urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2215) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z póżn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
praw publicznych.

III.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie (z napisem konkurs na stanowisko dyrektora   szkoły), z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji, nr telefonu, w Urzędzie Miejskim w Bełżycach, ul. Lubelska 3, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 21 kwietnia 2021 r. do godz. 15 30 .
Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data wpływu oferty do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Bełżycach.  
Oferty, które wpłyną po terminie określonym ust. nie będą rozpatrywane.
Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez  Burmistrza Bełżyc.
O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursów kandydaci i członkowie komisji konkursowych zostaną poinformowani indywidualnie.
Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.

BURMISTRZ
mgr Ireneusz Łucka
 
  

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-04-06 14:17:31
Data publikacji: 2021-04-06 14:23:22
Osoba sporządzająca dokument: Łucka Ireneusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 311