Rozliczanie obowiązku nauki przez gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 stycznia 2021

W związku z licznymi zapytaniami związanymi z wprowadzaniem przez jednostki samorządu terytorialnego danych dotyczących obowiązku nauki w Systemie Informacji Oświatowej wyjaśniamy, że obowiązek przekazywania danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, PESEL) oraz danych dziedzinowych uczniów wynika z obowiązku kontroli spełniania obowiązku nauki. Należy jednak zwrócić uwagę, że gminy nie wprowadzają i nie przekazują do SIO danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych o wszystkich uczniach.

Aplikacja nowego SIO umożliwia wskazanie w SIO przez gminy następujących kategorii spełniania obowiązku nauki:
  • przez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy,
  • przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,
  • przez uczęszczanie do szkoły wyższej,
  • przez uczęszczanie do szkoły za granicą,
  • przez uczęszczanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe;
W przypadku niespełniania obowiązku nauki gmina ma do dyspozycji jedną możliwość: z innej przyczyny

Informacje o realizacji obowiązku nauki przez uczęszczanie ucznia do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej  przekazują właściwe szkoły ponadpodstawowe poprzez rejestrację danych ucznia i przypisanie go do oddziału w szkole.

Podstawa prawna:

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), który nakłada na gminy obowiązek kontrolowania spełniania obowiązku nauki oraz prowadzenia ewidencji spełniania obowiązku nauki:
art. 42 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1942 z późn. zm.): dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbioru danych ucznia przekazują gminy w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku nauki przez absolwentów szkoły podstawowej – gminy.


Źródło: https://pomocsio.men.gov.pl/uczniowie/

3.3. Obowiązek szkolny:
Dane te przekazuje się w ramach Nauki ucznia/obowiązek i wypełniają je tylko szkoły podstawowe z ustalonym obwodem, których dyrektorzy zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe są odpowiedzialni za kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie tej szkoły.
Szkoły podstawowe z ustalonym obwodem nie rejestrują oraz nie przekazują danych dziedzinowych dzieci i młodzieży, które uczęszczają do innej szkoły w polskim systemie oświaty albo realizują obowiązek szkolny poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.
Formularz należy wypełnić wyłącznie w odniesieniu do dzieci i młodzieży, które:
1. spełniają obowiązek:
- przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,
- przez uczęszczanie do szkoły za granicą,
2. niespełnianie obowiązku:
- z innej przyczyny,
- z powodu odroczenia.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
W odniesieniu do dziecka, które ma wypełniony Obowiązek szkolny nie należy przekazywać innych danych dziedzinowych. Wyjątek może stanowić sytuacja, w której dziecko niespełniające obowiązku szkolnego uczestniczy w danej szkole w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju. W takim przypadku można przypisać dziecko do oddziału dodatkowego wczesnego wspomagania rozwoju.
Dziecku, które nie realizuje obowiązku szkolnego z powodu odroczenia i uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekazującej dane, nie należy wypełniać danych w Obowiązek szkolny.

Obowiązek nauki – JST: 

Dane wypełniają gminy i miasta na prawach powiatu. Formularz należy wypełnić wyłącznie w odniesieniu do osób od ukończenia szkoły podstawowej do 18 lat, zamieszkałych na terenie gminy, które:
1. spełniają obowiązek:
- przez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy,
- przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,
- przez uczęszczanie do szkoły wyższej,
- przez uczęszczanie do szkoły za granicą,
- przez uczęszczanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe;
2. nie spełniają obowiązku nauki:
z innej przyczyny
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-01-29 09:30:02
Data publikacji: 2021-01-29 09:34:06
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 7181