Informacja o trybie składania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych oraz resortowych w 2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
08 grudnia 2020

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych oraz resortowych w 2021 r.

1. Ustala się następujące terminy składania wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe:

  • o nadanie orderu i odznaczenia państwowego - do dnia 29 stycznia 2021
  • o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej - do dnia 26 lutego 2021 - uwaga! Liczą się ww. daty wpływu wniosków do urzędu

2. Obustronnie drukowane wnioski o nadanie orderu i odznaczenia należy składać w dwóch egzemplarzach na obowiązującym formularzu - wzór w załączniku.
3. Obustronnie drukowane wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy składać w dwóch egzemplarzach na obowiązującym formularzu - wzór w załączniku.
4. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.
5. Załącznik wniosków, o których mowa w punktach 2 i 3, w postaci „Zapytania …”, należy składać w jednym egzemplarzu (wypełniony w punktach od 1 do11 oraz 12.1. - bez pieczęci, bez podpisów i bez dat) na obowiązującym formularzu z wypełnioną nazwą i adresem podmiotu kierującego zapytanie oraz datą - wzór w załączniku.
6. Obustronnie drukowane wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej (bez „Zapytania…”) należy składać w dwóch egzemplarzach na obowiązującym formularzu - wzór w załączniku.
7. Do każdego wniosku należy dołączyć (w jednym egzemplarzu) klauzulę podpisaną przez nauczyciela, którego dotyczy wniosek, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - wzór w załączniku.

Imienny wykaz osób odznaczanych, którzy uzyskali pozytywną opinię Ministra Edukacji Narodowej (odznaczenia resortowe) oraz Prezydenta RP (odznaczenia państwowe), zostanie opublikowany na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie www.kuratorium.lublin.pl w zakładce „Szkoła i organ prowadzący/Nagrody i odznaczenia” i będzie jednocześnie wykazem osób zaproszonych na uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w województwie lubelskim.

Rozpatrywane będą tylko wnioski spełniające wymogi formalne.

ORDERY I ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych powinny być prawidłowo przygotowanie pod względem formalnym i merytorycznym, gdyż Kancelaria Prezydenta RP nie będzie przyjmować wniosków o nadanie odznaczeń sporządzonych na innych drukach niż obowiązujące. Druki wniosków o nadanie orderów i odznaczeń muszą być zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów w brzmieniu nadanym mu przez rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2011 r. Nr 186, poz.1102.).

Na podstawie oceny prawidłowości wypełnionych wniosków nadsyłanych do MEN sformułowano poniżej uwagi, które powinny być wykorzystywane przez jednostki organizacyjne sporządzające wnioski oraz przez członków komisji ds. odznaczeń w organach opiniujących.
Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić, czy miały one miejsce po czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.

W przypadku wniosków o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy w pierwszym zdaniu uzasadnienia podać ogólny staż pracy kandydata, a następnie wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków.

W szczególności należy pamiętać o zgodności klasy Medalu za Długoletnią Służbę z liczbą przepracowanych lat. W szczególności należy pamiętać o trójstopniowym podziale Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującej zasadzie, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach pracy zawodowej do odznaczenia na III stopień.

Komisja działająca przy MEN zwraca uwagę na bardzo częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie do MEN wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 36-letnim stażem pracy, itp.). Ponadto, Komisja zauważa także tendencję do ponownego przekazywania wniosków dla osób, które w danym roku nie otrzymały odznaczenia państwowego, zawierające identyczną treść, uzasadnienie, a nawet te same błędy.

W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi koniecznie należy wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.

Zwracamy również uwagę Państwa na prawidłowe wypełnianie niezbędnego załącznika do wniosku o order i odznaczenie państwowe noszącego nazwę „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” z wypełnioną nazwą i adresem podmiotu kierującego zapytanie oraz datą według wzoru zamieszczonego w załączniku. „Zapytanie…” będzie kierowane do KRS przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do obowiązków jednostek organizacyjnych sporządzających wnioski należy tylko wypełnienie go w punktach od 1 do11 oraz 12.1. (bez pieczęci, bez podpisów i bez dat). Często informacje podane we wniosku nie są zgodne z informacjami w „Zapytaniu o udzielenie informacji o osobie" (tzw. KRS). Proszę więc o wnikliwe sprawdzanie przed wysłaniem wniosków do KO w Lublinie lub Delegatury KO w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Dotyczy to m.in. numeru PESEL, pisowni nazwisk, w tym przybranych, rodowych i nazwisk rodowych matek. Należy zwrócić uwagę, że miejsce zamieszkania (KRS) nie musi być takie, jak miejsce zameldowania, o którym mowa we wniosku.

Jednostki organizacyjne sporządzające wnioski wpisują TAK do rubryki nr 13 tylko w przypadku posłów, senatorów oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. U wszystkich innych osób należy wpisać NIE.

Wypełnianie poniżej wskazanych numerów rubryk należy do:
• jednostek organizacyjnych sporządzających wnioski – dot. rubryki nr 19 w przypadku Krzyża Zasługi lub nr 19 i 20 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę;
• organów uprawnionych do występowania do Prezydenta RP z wnioskami o nadanie orderów lub odznaczeń (np. MEN) – dot. rubryki nr 20 w przypadku Krzyża Zasługi lub 21 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę;
• organów wnioskujących – dot. rubryki nr 21 w przypadku Krzyża Zasługi lub nr 22 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę.

UWAGA!!! Jednostki organizacyjne sporządzające wnioski w rubryce nr 21 (Medal za długoletnią Służbę) wpisują wyłącznie nazwę stopnia odznaczenia, a w przypadku orderu w rubryce nr 20 wyłącznie nazwę klasy orderu lub stopnia odznaczenia.

Ponadto, wypełniając wniosek organ go sporządzający powinien wpisywać właściwe informacje do rubryki nr 15 (ordery i odznaczenia) i rubryki nr 17 (wyróżnienia i odznaki). Informuję jednocześnie, że nie ma przeszkód formalnych do wystąpienia o odznaczenia dla kandydatów, których wnioski w ubiegłych latach nie zostały pozytywnie rozpatrzone, pod warunkiem ponownego, prawidłowego ich opracowania.
Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wniosku.

MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
Wniosek należy sporządzić w dwóch egzemplarzach drukowanych dwustronnie.
Organ sporządzający wniosek w poz. 7 podpisuje wniosek oraz zamieszcza pieczątkę szkoły lub jednostki samorządu terytorialnego oraz imienną pieczątkę sporządzającego wniosek.
Uzasadnienie należy sporządzić według kryteriów przyznawania Medalu. Należy podać konkretne osiągnięcia kandydata do odznaczenia. Nie należy zamieszczać życiorysów, przebiegu pracy zawodowej. Nie należy dołączać dodatkowych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata lub opinii związków zawodowych. Pod uzasadnieniem należy zamieścić podpis i pieczątkę imienną sporządzającego wniosek. Medal Komisji Edukacji Narodowej może być nadawany pośmiertnie.
Wnioski należy składać w kancelarii Kuratorium Oświaty w Lublinie lub w odpowiednich Delegaturach w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, zgodnie z właściwością terytorialną.
Prosimy nie używać zszywek!

Podstawy prawne:

1. Ustawa o orderach i odznaczeniach oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia Prezydenta RP.
2. Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r. Nr 99, poz. 1073, z późn. zm.).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-12-08 10:18:01
Data publikacji: 2020-12-08 10:37:21
Osoba sporządzająca dokument: Gryz Grażyna
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 5762

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-02-16 12:47:40Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-20 14:09:53Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-18 08:49:53Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja