Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / artykuł

Aktywna Tablica 2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
26 października 2020

W związku z realizacją przez Lubelskiego Kuratora Oświaty zadań w zakresie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 2020-2024 na terenie województwa lubelskiego, uprzejmie informujemy o kolejnej edycji Programu. Na jego realizację przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł w 2020 r.

Beneficjentami Programu w 2020 roku będą:

 1. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe
 2. publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne, realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
 3. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej
 4. publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia)
 5. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wsparcie finansowe będzie udzielone tylko tym organom prowadzącym w/w szkoły i placówki, które nie otrzymały dofinansowania w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019. Organ prowadzący w trakcie trwania Programu może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

Harmonogram Programu w roku 2020:

 1. szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 27 października 2020 r.
 2. organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów – do 29 października 2020 r.
 3. kwalifikacja wniosków przez wojewodów – do 3 listopada 2020 r.
 4. przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 30 listopada 2020 r.

Zasady składania wniosków:

 1. Dyrektor szkoły w terminie do 27 października 2020 r. występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udział w Programie.
 2. Organ prowadzący weryfikuje wnioski szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych zawartych we wnioskach.
 3. Organ prowadzący występuje do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2020 w terminie do 29 października 2020 r. (decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Lublinie). Do wniosku należy dołączyć zbiorcze zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie oraz oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie. Wersję elektroniczną zestawienia zbiorczego prosimy przesłać także na adres: marek.dudek@kuratorium.lublin.pl
 4. Organy prowadzące nie będące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku zbiorczego załączają kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 5. Kompletne wnioski, podpisane przez upoważnione osoby, można składać poprzez platformę ePUAP (adres skrytki: /kolublin/skrytka lub /kolublin/SkrytkaESP) lub z zachowaniem zasad funkcjonowania Urzędu w okresie pandemii - w Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6 w godz. 7.30-15.30 poprzez wrzutnię w głównych drzwiach wejściowych, z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica” lub 
 6. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego oraz załączniki do wniosku powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, tj.
 • w przypadku Gminy – wójt/burmistrz/prezydent (art. 46 ustawy o samorządzie gminnym);
 • w przypadku Powiatu – dwaj członkowie zarządu (art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym);
 • w przypadku osoby prawnej innej niż jst albo osoby fizycznej – osoba upoważniona do składania oświadczeń woli (np. zgodnie z KRS
 • w przypadku podpisu przez osobę/y inne niż ww. do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu organu.

Kwota wsparcia finansowego:

 1. szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, z tym, że szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019, oraz szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, które w wystarczającym stopniu zostały już wyposażone w laptopy, będą mogły wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. również na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, dla których docelowe finansowanie w odniesieniu do tych szkół zostało przewidziane w latach 2021-2024 – w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł. Dotyczy to następujących kategorii sprzętu i pomocy dydaktycznych:
 • tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym i bez projektora ultraogniskowego,
 • projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,
 • głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, lub
 • interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Wsparcie finansowe będzie mogło być udzielone pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, wnioskujących o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Za wkład własny uważa się:

 1. wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
 2. wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-10-26 07:44:42
Data publikacji: 2020-10-26 07:47:11
Osoba sporządzająca dokument: Dudek Marek
Osoba wprowadzająca dokument: Dudek Marek
Liczba odwiedzin: 1473