Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy na lata 2021-2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
16 lipca 2020

Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego


W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin niezbędnych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na lata 2021-2024, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji dotyczącej prognozowanej wysokości środków, zgodnie z załączonym wzorem tabeli.

Przekazywanie środków na dofinansowanie odbywa na podstawie z art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.), zakres i zasady określone zostały w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910).

Przy sporządzaniu prognozy należy przyjąć następujące kwoty dofinansowania:

  1. nauka zawodu – 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
  2. nauka zawodu prowadzona w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
    – do 10 000 zł przy okresie kształcenia 36 miesięcy;
  3. przyuczenie do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Informacje proszę przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: mlodociani@kuratorium.lublin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2020 r. do godz. 14:00. Jeżeli Gmina nie wykazuje zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy, proszę o przesłanie tabeli negatywnej (zerowej).

wz. Lubelskiego Kuratora Oświaty
WICEKURATOR OŚWIATY
Piotr Szczepanik

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-07-16 08:26:47
Data publikacji: 2020-07-16 08:47:02
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Dziuba Bożena
Liczba odwiedzin: 2849