Postępowania kwalifikacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
09 czerwca 2020

 

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii prosimy o składanie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego wraz z konieczną dokumentacją za pośrednictwem poczty.
 

Ww. dokumentację będzie można również złożyć osobiście z zachowaniem następujących zasad:
 

KO w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 41
 

Dotyczy nauczycieli ze szkół (w tym specjalnych) i placówek położonych na terenie powiatów: bialskiego i miasta Biała Podlaska, parczewskiego, radzyńskiego
 

Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego wizyta klientów w budynku, gdzie mieści się Delegatura w Białej Podlaskiej, odbywać się może wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz godziny przyjęcia wniosku: tel. 83 343 81 73. Wnioski będzie można złożyć na II piętrze budynku, pokój 207.
 

KO w Lublinie Delegatura w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Niepodległości 1
 

Dotyczy nauczycieli ze szkół (w tym specjalnych) i placówek położonych na terenie powiatów: chełmskiego i miasta Chełm, krasnostawskiego, włodawskiego
 

Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego wizyta klientów w budynku, gdzie mieści się Delegatura w Chełmie, odbywać się może wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz godziny przyjęcia wniosku: tel. 82 563 19 60. Wnioski będzie można złożyć na II piętrze budynku, pokój 223.

Kuratorium Oświaty w Lublinie
20-950 Lublin, ul. 3 Maja 6
 

Dotyczy nauczycieli ze szkół (w tym specjalnych) i placówek położonych na terenie powiatów: janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego i miasta Lublin, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego, świdnickiego
 

Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego dokumenty będzie można złożyć w godzinach 8.00-15.00 w wyznaczonym miejscu znajdującym się na parterze budynku kuratorium. Dokumenty składane w ten sposób powinny być umieszczone w zaklejonej kopercie opisanej: „Awans zawodowy – imię i nazwisko wnioskodawcy”. Składanie dokumentów w ww. sposób odbywać się będzie bez udziału pracownika kuratorium a rejestracja złożonych wniosków dokonywana będzie na bieżąco (data złożenia dokumentu będzie równocześnie datą wpływu wniosku do urzędu).
Osoby, które zechcą złożyć dokumenty u pracownika kancelarii w Kuratorium Oświaty w Lublinie (pokój nr 9) prosimy o rozważenie możliwości złożenia wniosku w tym trybie przed 25 czerwca 2020 roku; doświadczenie uczy, że większość nauczycieli składa wniosek 30 czerwca lub w dzień poprzedzający, co w bieżącym roku – w sytuacji koniecznych ograniczeń sanitarnych, stosowanych również w budynkach administracji publicznej - może spowodować trudności w złożeniu tego wniosku z zachowaniem terminu.

 

KO w Lublinie Delegatura w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Lwowska 19
 

Dotyczy nauczycieli ze szkół (w tym specjalnych) i placówek położonych na terenie powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i miasta Zamość
 

Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego dokumenty będzie można złożyć w godzinach 8.00-15.00 w wyznaczonym miejscu znajdującym się w budynku Delegatury bezpośrednio przy wejściu głównym. Dokumenty składane w ten sposób powinny być umieszczone w zaklejonej kopercie opisanej: „Awans zawodowy – imię i nazwisko wnioskodawcy”. Składanie dokumentów w ww. sposób odbywać się będzie bez udziału pracownika kuratorium a rejestracja złożonych wniosków dokonywana będzie na bieżąco (data złożenia dokumentu będzie równocześnie datą wpływu wniosku do urzędu).
Osoby, które zechcą złożyć dokumenty u pracownika sekretariatu Delegatury prosimy o rozważenie możliwości złożenia wniosku w tym trybie przed 25 czerwca 2020 roku; doświadczenie uczy, że większość nauczycieli składa wniosek 30 czerwca lub w dzień poprzedzający, co w bieżącym roku – w sytuacji koniecznych ograniczeń sanitarnych, stosowanych również w budynkach administracji publicznej - może spowodować trudności w złożeniu tego wniosku z zachowaniem terminu.

 

Zasady obowiązujące osoby składające wnioski osobiście
 

1. Do urzędu mogą przyjść wyłącznie osoby bez objawów chorobowych takich jak: gorączka, kaszel lub inne objawy grypopodobne.
2. Na teren urzędu wraz z osobą składającą wniosek nie mogą wchodzić osoby trzecie, z wyjątkami wynikającymi z przepisów, np. o niepełnosprawności.
3. Składający wniosek przez cały czas pobytu w urzędzie powinien mieć założoną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa, z wyjątkami wynikającymi z przepisów.
4. Przed wejściem do pomieszczeń urzędu każdy powinien zdezynfekować dłonie dostępnym środkiem dezynfekującym w miejscu do tego wyznaczonym.
5. Na terenie urzędu obowiązuje zasada właściwego dystansu od innych osób i pracowników urzędu (odległość 1,5/ 2 m).
 

Osobiście wnioski należy składać w wyjątkowych sytuacjach, zalecaną formą przekazywania dokumentacji do Kuratorium Oświaty w Lublinie jak i do Delegatur jest przesłanie jej pocztą (decyduje data nadania, tj. stempla pocztowego).

 

Wymagana dokumentacja
 

Kuratorium Oświaty w Lublinie nie wymaga, aby dokumentacja była przesyłana lub przedkładana w segregatorze biurowym z dokumentami umieszczonymi w koszulkach foliowych. Dokumentacja dołączona do wniosku powinna być podpisana przez wnioskodawcę. Przypominamy, że do wniosku oraz dokumentacji powinna być dołączona Karta informacyjna. Z uwagi na konieczność „wczytania” Karty do systemu nie powinno się jej zszywać z innymi dokumentami.
 

Wzór wniosku zawierającego spis niezbędnych dokumentów oraz sposób rejestracji indywidualnego konta wnioskodawcy umożliwiającego wydruk Karty informacyjnej znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie w zakładce: „Szkoła i organ prowadzący – Awans zawodowy” pod adresem www.kuratorium.lublin.pl/
 

Uprzejmie prosimy o dochowanie szczególnej staranności przy sporządzaniu dokumentacji, gdyż z uwagi na ograniczenia wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w kontaktach bezpośrednich z klientami urzędu dokumentacja załączona do wniosku nie będzie analizowana w obecności wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku, a ewentualne uzupełnienie braków formalnych będzie możliwe wyłącznie w drodze korespondencyjnej, po jednokrotnym wezwaniu (na podstawie § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 z późn. zm.).

 

Terminy składania wniosków i terminy postępowań kwalifikacyjnych
 

Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca 2020 roku (w przypadku składania wniosków za pośrednictwem poczty liczy się data stempla pocztowego), uzyskają decyzję Lubelskiego Kuratora Oświaty o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października 2020 roku, decyzja o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego będzie wydana w terminie do dnia 31 grudnia tego roku.
 

Jednocześnie przypominamy, że nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Wobec tak długiego okresu umożliwiającego złożenie stosownego wniosku nauczyciel powinien złożyć powyższy wniosek w terminie nie kolidującym z obowiązkiem jego osobistego udziału w postępowaniu. Z tego powodu prosimy o rozważne decyzje dotyczące terminu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego. Złożenie wniosku do 30 czerwca 2020 roku spowoduje, że postępowanie kwalifikacyjne będzie musiało być przeprowadzone w lipcu lub sierpniu 2020 roku. Osoby, które zaplanowały wyjazdy wakacyjne lub mają w tych miesiącach zaplanowane inne aktywności, powinny w tej sytuacji złożyć wnioski o wszczęcie postępowania po 30 czerwca 2020 roku, wtedy nie będzie ono obejmować okresu ferii letnich.
 

Informujemy również, że ze względu na warunki pandemii postępowania kwalifikacyjne będą odbywać się w większości poza budynkami kuratorium i właściwych delegatur. Informację o miejscu i terminie posiedzenia komisji wnioskodawcy otrzymają od jej przewodniczącego. Podczas posiedzenia komisji obowiązywać będą wymienione wyżej zasady sanitarno-epidemiologiczne, należy zatem przychodzić do danego miejsca pracy komisji kwalifikacyjnej nie wcześniej niż na wyznaczoną godzinę posiedzenia komisji i bez obecności osób trzecich.
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-06-09 13:33:54
Data publikacji: 2020-06-09 13:36:01
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 9223