Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Ogłoszenia / artykuł

Nabór uzupełniający na stanowisko doradcy metodycznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
08 sierpnia 2019

 

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego w następujących specjalnościach (obszarach wspomagania):
1. Język angielski
2. Język rosyjski
3. Język niemiecki
4. Języki romańskie
5. Język ukraiński (język mniejszości narodowej)
6. Biologia
7. Chemia
8. Fizyka
9. Geografia
10. Informatyka
11. Wychowanie przedszkolne
12. Wychowanie fizyczne
13. Podstawy przedsiębiorczości
14. Przedmioty zawodowe

I. Wymagania niezbędne:

Na stanowisku doradcy metodycznego może być zatrudniony nauczyciel posiadający:
– kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, tj.:

a) ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
c) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w lit. a i b oraz studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu
lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne;
– stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
– co najmniej dobrą ocenę pracy;
– umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej;
– udokumentowane osiągnięcia zawodowe;
– kompetencje interpersonalne, społeczne, komunikacyjne.

Dodatkowe kompetencje:

1. Znajomość przepisów prawa oświatowego.
2. Inne nabyte kwalifikacje, np. uprawnienia edukatorskie, egzaminatora, eksperta, trenera, terapeuty, itp.

II. Oferty kandydatów:

1. Kandydat ubiegający się o stanowisko doradcy metodycznego składa następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz wniosku o zatrudnienie na stanowisku doradcy metodycznego;
2) CV zawodowe;
3) list motywacyjny;
4) zwięzłą koncepcję pracy doradcy metodycznego (maksymalnie 3 strony, czcionka Times New Roman 12, odstępy 1,5). Koncepcja pracy doradcy metodycznego powinna uwzględniać m.in.:
a) potrzeby edukacyjne nauczycieli danego przedmiotu, danych typów szkół placówek,
b) formy działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb edukacyjnych nauczycieli,
c) doświadczenie zawodowe i predyspozycje kandydata,
d) sposoby zachęcenia i zaangażowania nauczycieli do współpracy;
5) dokument potwierdzający co najmniej 5 letni staż pracy pedagogicznej;
6) informację dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela na danym stanowisku pracy oraz zgodę dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel, na pełnienie funkcji doradcy metodycznego;
7) poświadczoną przez kandydata kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
8) poświadczoną przez kandydata kopię ostatniej oceny pracy;
9) poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
10) wykaz dokumentów potwierdzających ukończone formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem form przygotowujących do pracy z dorosłymi;
11) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko doradcy metodycznego.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko doradcy metodycznego:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5, 20-111 Lublin, tel.: centrala 81/5329241 oraz sekretariat 81/5321605, e-mail: lublin@lscdn.pl;
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w LSCDN - Ryszard Perkowski,
e-mail: rperkowski@lscdn.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
– wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ww. Rozporządzenia;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z ww. przepisów prawa;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w naborze na stanowisko doradcy metodycznego jest podanie danych osobowych. Zatem jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w naborze.
8) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
10) Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wymagane dokumenty, o których mowa w części II, należy złożyć w sekretariacie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin, II p.) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego – … /podać nazwę obszaru wspomagania/specjalności” do 5 września 2019 roku, do godz. 15:00. Powyższe dokumenty mogą również zostać wysłane pocztą (decyduje data wpływu).

W postępowaniu konkursowym na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego przewiduje się dwa etapy:

a) 1 etap (formalny) – sprawdzenie dokumentów pod kątem spełniania przez kandydata wymagań określonych w pkt. I i II naboru. 1 etap konkursu odbywa się bez udziału kandydata.
b) 2 etap (merytoryczny) – ewentualne przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, który decyzją komisji został dopuszczony do 2 etapu konkursu.

Kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (rozmowy odbędą się w LSCDN).

Komisja rozpoczyna pracę od sprawdzenia, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wskazane w ogłoszeniu dokumenty. Oferty złożone po terminie, i/lub które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów, podlegają odrzuceniu.

Komisja dokonuje merytorycznej oceny ofert kandydatów. O wynikach postępowania przewodniczący Komisji niezwłocznie powiadamia Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz kandydatów uczestniczących w postępowaniu.

Po zakończeniu postępowania konkursowego Lubelski Kurator Oświaty powierza wybranym kandydatom stanowisko doradcy metodycznego na rok szkolny 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia.
Zadania doradcy metodycznego nauczyciel będzie wykonywał na podstawie dodatkowej umowy o pracę zawartej z dyrektorem LSCDN na okres, na który zostały mu powierzone zadania doradcy metodycznego. Łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce oraz w LSCDN nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela–doradcy metodycznego.

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-08-08 11:21:00
Data publikacji: 2019-08-08 11:25:00
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 5595