Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Ogłoszenia / artykuł

Zostań nauczycielem doradcą metodycznym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
10 lipca 2019

 

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego w następujących specjalnościach (obszarach wspomagania):
1. Język angielski
2. Język rosyjski
3. Język niemiecki
4. Języki romańskie
5. Język ukraiński (język mniejszości narodowej)
6. Język polski
7. Biologia
8. Chemia
9. Fizyka
10. Geografia
11. Historia i WOS
12. Matematyka
13. Informatyka
14. Edukacja wczesnoszkolna
15. Wychowanie przedszkolne
16. Wychowanie do życia w rodzinie
17. Muzyka
18. Plastyka
19. Technika
20. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa
21. Pedagodzy
22. Podstawy przedsiębiorczości
23. Przedmioty zawodowe
24. Przedmioty zawodowe w placówkach prowadzonych przez samorząd województwa
25. Biblioteka
26. Świetlica
27. Religia

I. Wymagania niezbędne:

Na stanowisku doradcy metodycznego może być zatrudniony nauczyciel posiadający:
– kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, tj.:

a) ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
c) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w lit. a i b oraz studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu
lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne;
– stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
– co najmniej dobrą ocenę pracy;
– umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej;
– udokumentowane osiągnięcia zawodowe;
– kompetencje interpersonalne, społeczne, komunikacyjne.

Dodatkowe kompetencje:

1. Znajomość przepisów prawa oświatowego.
2. Inne nabyte kwalifikacje, np. uprawnienia edukatorskie, egzaminatora, eksperta, trenera, terapeuty, itp.

II. Oferty kandydatów:

1. Kandydat ubiegający się o stanowisko doradcy metodycznego składa następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz wniosku o zatrudnienie na stanowisku doradcy metodycznego;
2) CV zawodowe;
3) list motywacyjny;
4) zwięzłą koncepcję pracy doradcy metodycznego (maksymalnie 3 strony, czcionka Times New Roman 12, odstępy 1,5). Koncepcja pracy doradcy metodycznego powinna uwzględniać m.in.:
a) potrzeby edukacyjne nauczycieli danego przedmiotu, danych typów szkół placówek,
b) formy działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb edukacyjnych nauczycieli,
c) doświadczenie zawodowe i predyspozycje kandydata,
d) sposoby zachęcenia i zaangażowania nauczycieli do współpracy;
5) dokument potwierdzający co najmniej 5 letni staż pracy pedagogicznej;
6) informację dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela na danym stanowisku pracy oraz zgodę dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel, na pełnienie funkcji doradcy metodycznego;
7) poświadczoną przez kandydata kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
8) poświadczoną przez kandydata kopię ostatniej oceny pracy;
9) poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
10) wykaz dokumentów potwierdzających ukończone formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem form przygotowujących do pracy z dorosłymi;
11) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko doradcy metodycznego.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko doradcy metodycznego:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5, 20-111 Lublin, tel.: centrala 81/5329241 oraz sekretariat 81/5321605, e-mail: lublin@lscdn.pl;
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w LSCDN - Ryszard Perkowski,
e-mail: rperkowski@lscdn.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
– wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ww. Rozporządzenia;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z ww. przepisów prawa;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w naborze na stanowisko doradcy metodycznego jest podanie danych osobowych. Zatem jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w naborze.
8) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
10) Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wymagane dokumenty, o których mowa w części II, należy złożyć w sekretariacie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin, II p.) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego – … /podać nazwę obszaru wspomagania/specjalności” do 30 lipca 2019 roku, do godz. 15:00. Powyższe dokumenty mogą również zostać wysłane pocztą (decyduje data wpływu).

W postępowaniu konkursowym na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego przewiduje się dwa etapy:

a) 1 etap (formalny) – sprawdzenie dokumentów pod kątem spełniania przez kandydata wymagań określonych w pkt. I i II naboru. 1 etap konkursu odbywa się bez udziału kandydata.
b) 2 etap (merytoryczny) – ewentualne przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, który decyzją komisji został dopuszczony do 2 etapu konkursu.

Kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (rozmowy odbędą się w LSCDN).

Komisja rozpoczyna pracę od sprawdzenia, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wskazane w ogłoszeniu dokumenty. Oferty złożone po terminie, i/lub które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów, podlegają odrzuceniu.

Komisja dokonuje merytorycznej oceny ofert kandydatów. O wynikach postępowania przewodniczący Komisji niezwłocznie powiadamia Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz kandydatów uczestniczących w postępowaniu.

Po zakończeniu postępowania konkursowego Lubelski Kurator Oświaty powierza wybranym kandydatom stanowisko doradcy metodycznego na rok szkolny 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia.
Zadania doradcy metodycznego nauczyciel będzie wykonywał na podstawie dodatkowej umowy o pracę zawartej z dyrektorem LSCDN na okres, na który zostały mu powierzone zadania doradcy metodycznego. Łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce oraz w LSCDN nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela–doradcy metodycznego.
Przewidywany plan sieci doradców w województwie lubelskim na rok 2019/ 2020 – w załączniku.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-07-10 14:51:07
Data publikacji: 2019-07-10 14:54:42
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 7619